Stappenplan bij ziekte

Stappenplan bij Ziekte

Bij ziekte van uw werknemer dient u als werkgever een aantal stappen te ondernemen.
De Wet Verbetering Poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich samen inspannen
om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
Dit kan met behulp van een arbodienstverlening of gecertificeerde Bedrijfsarts.

In onderstaand stappenplan (in chronologische volgorde) staat de Wet Verbetering Poortwachter centraal.
De Wet Verbetering Poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug
te dringen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Nieuwe DAG Arbodienstverlening zal u tijdig informeren over de te nemen stappen.
Daar waar mogelijk - en wenselijk - zullen wij u zaken uit handen nemen. Niet alleen om het
voor u gemakkelijker te maken, maar vooral om het verzuim binnen uw bedrijf te beperken. 


Dag 1 → Ziekmelding

Ziek betekent niet altijd arbeidsongeschikt (ongeschikt om te werken). Werkgever en werknemer
gaan dan ook vanaf de eerste ziektedag op zoek naar mogelijkheden om werkzaamheden
(indien noodzakelijk in aangepaste vorm, in minder uren of andere werkzaamheden) uit te voeren.


Week 6 → Probleemanalyse

Binnen 6 weken na de eerste ziektedag stelt de Bedrijfsarts een Probleemanalyse op.
De Bedrijfsarts stelt vast wat de werknemer nog wel kan en wat niet.


Week 8 → Plan van Aanpak

Uiterlijk 8 weken na de eerste ziektedag (en binnen 2 weken na de Probleemanalyse) stellen
werkgever en werknemer samen een Plan van Aanpak op. Hierin staat wat de werkgever en
werknemer gaan doen om te re-integreren in het (eigen) werk. 


Week 8 – Week 104 Bijstelling Plan van Aanpak

In de Probleemanalyse geeft de bedrijfsarts een prognose op volledig/duurzaam herstel in bedongen
arbeid. Op basis van deze prognose stellen werkgever en werknemer het Plan van Aanpak iedere
6 weken (schriftelijk) bij (Bijstelling Plan van Aanpak). Periodiek, indien de re-integratie stagneert,
bij wijzigingen in de medische situatie of conform wettelijke richtlijnen zal de bedrijfsarts een advies
geven op basis waarvan werkgever en werknemer afspraken kunnen maken om te komen tot volledig
herstel in bedongen arbeid.


Week 42 42e-weeksmelding

De werkgever dient uiterlijk in de 42e week de werknemer ziek te melden bij het UWV.


Week 52 Eerstejaarsevaluatie

Als een werknemer bijna 1 jaar (52 weken) ziek is, vullen werkgever en werknemer samen de
eerstejaarsevaluatie in. Hierin staat hoe de re-integratie tot nu toe is verlopen en welke stappen
er in het tweede ziektejaar noodzakelijk zijn.


Week 88 Vooraankondiging WIA-aanvraag

Als de werknemer ongeveer anderhalf jaar (88 weken) ziek is, stuurt het UWV een brief over
het aanvragen van een WIA-uitkering. Hierin staat ook de datum tot wanneer de werknemer
de uitkering uiterlijk kan aanvragen.


Week 91  Eindevaluatie

Indien de werknemer 91 weken na 1e ziektedag nog niet in staat is volledig zijn eigen werk uit te
voeren, dan vraagt de werknemer een WIA uitkering aan. Hierbij ondersteunt door de werkgever.
Uiterlijk 2 weken voordat de aanvraag verstuurd wordt vullen de werknemer en werkgever samen
de Eindevaluatie van het Plan van Aanpak in. In dit document wordt de stand van zaken van de
re-integratie opgenomen.


Week 93 → Uiterste datum aanvraag WIA-uitkering

Het volledige re-integratieverslag (waaronder Probleemanalyse, Bijstelling Probleemanalyse,
Plan van Aanpak, Bijstelling Plan van Aanpak etc.) wordt met de aanvraag meegestuurd.
Wordt de aanvraag digitaal aangevraagd dan is de digidcode van de werknemer noodzakelijk.